Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Általános szerződési feltételek

1. ÉRVÉNYESSÉG

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit minden olyan ajánlatra, illetve értékesítési ügyletre, szerződésre alkalmazni kell, amelyek során a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.), mint Eladó és úgy is, mint Szállító (továbbiakban Eladó) a Vevőivel/Megrendelőivel (a továbbiakban Vevő) (együtt: Felek) részére áruértékesítést végez. Amennyiben a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő más feltételekkel kívánnak a Felek szerződést kötni, úgy együttműködésüket külön írásbeli megállapodásban rögzítik.

1.2. Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF), mint melléklet elválaszthatatlan részét képezi minden olyan áru értékesítési szerződéseknek vagy megrendeléseknek, amelyeket az Eladó bármely Vevővel köt áruértékesítésre, építőanyagok eladására. Jelen ÁSZF, ill. a mindenkori hatályos ÁSZF az eladó honlapján megtekinthető.

1.3. Jelen ÁSZF, ill. a mindenkori hatályos ÁSZF érvényes az Eladó minden ajánlata, visszaigazolása esetében is és azzal együtt értelmezendő. Az ÁSZF rendelkezéseitől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a Vevővel megkötött érvényes szerződés kifejezetten másként szabályozza.

1.4. Az eladói ÁSZF rendelkezések elfogadásának minősül, ha a Vevő az Eladó megrendelőlapjának felhasználásával vagy elektronikus levélben rendelést ad le, vagy az Eladó ajánlatát elfogadja, és az ÁSZF-fel kapcsolatban nem jelez véleményeltérést.

1.5. A Vevő bármilyen ráutaló magatartását (termék megrendelése, megvásárlása, átvétele, vételár kifizetése) a Felek úgy tekintik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát a Vevő megismerte, azt elfogadta, az ÁSZF külön aláírása nélkül is.

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1. A megrendelés tárgya lehet az Eladó bármely olyan forgalmazott terméke, amelynek írásos megrendelése során a megrendelőlapon vagy az elektronikus levélben Vevő megadta az anyag nevét, cikkszámát, mennyiségét és egységárát.

2.2. Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Vevő részére építőanyagokat, és árukat (továbbiakban építőanyag) értékesít, ill. kiszállít (továbbiakban szolgáltatás) áru- és raktárkészlete valamint a közvetített áruk és szolgáltatások alapján, a részére megküldött írásos megrendelések szerint.

2.3. Eladó kötelezettséget vállal a termékértékesítés ill. szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti teljesítésére. Vevő kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére és Eladó kérése esetén a fizetési kötelezettségének biztosítására és Eladó részére közhiteles pénzügyi adatok szolgáltatására. Vevő a szerződés/megrendelés aláírásával kijelenti azt, hogy ellene nem kezdeményeztek végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási eljárást, Vevőnek adótartozása nincs, a szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót, ha ilyen eljárások indultak ellene, amely tájékoztatás elmaradása szerződésszegést és büntetőjogi következményt von maga után.

2.4. Eladó árukészletének és a beszerezhető építőanyagok ismeretében, gyors ügyintézés útján visszaigazolja Vevő rendeléseit. A szerződés a visszaigazolásban foglalt feltétételek szerint jön létre. Eladó az általa forgalmazott építőanyagok, érvényben levő gyári nettó listaárából Vevőnek külön megállapodás alapján árengedményeket biztosíthat.

2.5. Eladó szavatolja, hogy a megrendelőlapon megjelölt termék

a.) megfelel a cég által megnevezett termékismertető szerinti minőségnek,

b.) felhasználhatósági határideje (szavatossági ideje) még nem járt le,

2.6. Eladó nem vállal szavatosságot a Vevő által tévesen megjelölt, vagy nem rendeltetésszerű célú felhasználás, valamint az előírt eljárásnak nem megfelelő módon történő alkalmazás (például nem megfelelő szerszám, hígító, vagy oldószer felhasználása, az alapfelület nem megfelelő minősége, előírt alapozás elhagyása, meg nem engedett anyaggal való összekeverés, minimálisan szükséges anyagmennyiség alatti felvitel, felhordás környezeti körülményeinek alkalmatlansága stb. miatt előállt hibák) esetén.

3. TELJESÍTÉS HELYE, HATÁRIDEJE, FUVAROZÁS

3.1. A teljesítés helye: A termékek átvételére az Eladó 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17. sz. alatti székhelyén, vagy a 7629 Pécs Névtelen utca 1. alatti telephelyén, mint átvételi pontokon van lehetőség (helyben szállítás) A vevő a megrendelés leadásakor köteles megjelölni azt, hogy melyik átvételi ponton kívánja a termékeket átvenni. Átvételi pont megjelölésének hiányában a termékek a 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 17. sz. alatt vehetők át.

3.2. A teljesítés ideje: az áru szállítására vonatkozó raktár kiadási bizonylat, vagy szállítólevél kiállításának, az Eladó által történő fuvaroztatás esetén az átvétel igazolásának dátuma.

3.3. Amennyiben a megrendelt terméket a Vevő szállítja el (helyben szállítás), úgy a fuvarozásról, a fuvareszköz biztosításáról a Vevő saját költségére köteles gondoskodni.

3.4. Amennyiben a Vevő a termékeket szállítással rendeli meg, úgy a 209/2013 (VI.18.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségek alapján az adott fuvarban kiszállított áru értékének 1%-a kerül útdíj címén számlázásra az Eladó részéről. A Vevőnek fuvarigényét legalább két munkanappal (48 órával) előre írásban kell bejelentenie az Eladó felé a rendeltetési hely - cím és a címzett - pontos megjelölésével. A Vevő a rendeltetési helyre vonatkozó és a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiben bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt szállítást megelőző 24 órával, köteles írásban jelezni. A Vevő a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelőséggel tartozik és a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni az Eladó részére. Vevő tudomásul veszi. hogy az Eladó csak Magyarország területén vállal kiszállítást.

3.5. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet rendelkezésre álljon, a szállító jármű kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár befogadó képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására.

3.6. Mentesül az Eladó a késedelmes teljesítés miatti felelősség alól vis major esetén, ha teljesítési határidő elmulasztását valamilyen ellenállhatatlan erő okozta. Ilyen akadálynak tekintendő még az áru fuvarozásának üzemkörébe eső sztrájk, vagy zavargás, vagy hatósági intézkedés miatt fellépő késedelem, stb.

3.7. Eladó vállalja, hogy amennyiben a teljesítési határidő előtt már ismertté válik, hogy kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy erről azonnal értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a Vevő is köteles az áru késedelme miatt előálló kára enyhítésére minden szükséges intézkedést megtenni.

3.8. Eladó azzal a feltétellel igazolja vissza a terméket a Vevő részére, ha a Vevő a COVID-19 koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, illetve a nemzetközi piacon kialakult alapanyag ellátottsági helyzetet un. vis-maior helyzetnek (azaz nem Eladó részére felróhatónak és nem Eladó felelősségi körébe tartozónak) tekinti az alábbi estetekben:

  • amennyiben a járvány és/vagy alapanyaghiány miatt a kivitelezéshez szükséges anyagokat Eladó határidőre nem tudja beszerezni,
  • amennyiben Eladó árajánlatában szereplő alapanyagok beszerzési ára 5%-ot meghaladó mértékben emelkedik a járvány miatt,
  • amennyiben a szerződéskötés napján érvényes EURO/Ft MNB közép árfolyam 1,5%-ot meghaladóan növekszik,
  • amennyiben a munkaerő szabad mozgását a hatósági előírások a járvány miatt korlátozzák,
  • amennyiben Eladó kapacitása a járvány következtében lecsökken,
  • amennyiben Eladó munkavégzését a hatósági előírások a járvány miatt korlátozzák.

Vevő a fenti vis-maior (azaz nem Eladó részére felróható és nem Eladó felelősségi körébe tartozó) helyzetet Eladó érdekkörén kívüli akadályoztatásának tekinti és elfogadja, hogy Eladó a szállítási határidőket az akadályoztatás napjainak számával módosíthatja.

Ha és amennyiben a fenti vis-maior helyzet miatt Eladó ajánlatában és/vagy visszaigazolásában szereplő anyagok, beszerzési ára 5%-ot meghaladó mértékben emelkedik, úgy Eladó jogosult a termék vételárát ugyanilyen mértékben egyoldalúan megemelni, vagy ha ezt az áremelést a Vevő nem fogadja el, úgy az ajánlatát és/vagy visszaigazolását jogkövetkezmény nélkül visszavonni.

4. CSOMAGOLÁS, RAKODÁS

4.1. Eladó termékeit olyan göngyölegbe (általában fémdoboz, műanyag kanna vagy vödör, hordó, papírzsák, stb.) csomagolja, amely az árut a szükséges mértékben megvédi az előírás szerinti tárolás, szállítás és kíméletes kézi vagy targoncás rakodás közben előforduló károsodásoktól. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó gyárilag lezárt csomagolási egységet nem bont meg.

4.2. Amennyiben a termék átadása raklapos kiszerelésben történik, úgy Eladó az MSZ 1988-85 számú szabványnak megfelelő nyers, natúr fa EUR jelöléssel ellátott raklapon adja át az árut. Eladó a vételáron felül raklaponként a mindenkori érvényes árlistájában szereplő áron raklapdíjat számláz ki a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a raklapot az átvételkor meglévő állapotban (sérülésmentesen) szállítja vissza az Eladónak, úgy az Eladó a teljes kiszámlázott raklapdíjat jóváírja, ill. visszafizeti Vevőnek. Felek rögzítik, hogy sérült, hiányos, elszíneződött raklapot az Eladó nem vásárol vissza.

4.3. Az Eladó a 3.1. pontbeli teljesítési helyen az árut kérésre a Vevő járművére felrakja, mely szolgáltatást árai már tartalmazzák. A Vevő által megjelölt címre történő kiszállításra kerülő áru kirakodásáról azonban a Vevő saját maga köteles gondoskodni.

5. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, FELELŐSSÉG ÁTSZÁLLÁS

5.1. A Vevő vagy megbízottja (pl. a Vevő által megbízott fuvarozó) köteles helyben szállítás és vevői elszállítás esetén a teljesítés helyén, az Eladó kiszállítása esetén pedig a szállítási címen az áru mennyiségét ellenőrizni darabszám, vagy csomagolási egységek száma alapján. A termékek a csomagoláson lévő árujelző (címkéje) szerinti azonosíthatók. Minőségellenőrzés céljából a csomagolási egységeket az átadás során az Eladó nem bontja fel, laboratóriumi ellenőrzést nem végez. Az áru minőségének végleges ellenőrzése közvetlenül az áru felhasználása előtt történik.

5.2. Vevő köteles a fentiek alapján az áru tulajdonságairól az átvételkor a tőle és a mindenkori gyakorlatnak megfelelő elvárható módon meggyőződni. A minőség ellenőrzés körében a szemmel látható csomagolási sérüléseket az átvétel során azonnal köteles jelezni, ennek elmulasztása esetén az Eladó csomagolási, szállítási hibákért az átvétel után reklamációt nem fogad el. Vevő köteles az átvett árut szakszerűen szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni.

5.3. Az áru mennyiségéért és az átadáskori sérülés mentességéért való felelősség az áru átvételét igazoló okmány (szállítólevél, átvételi elismervény) aláírásával száll át a Vevőre. Az átadást követően Eladó mennyiségi vagy sérülésből származó reklamációt csak abban az esetben fogad el, amennyiben ez a szállítólevélre, átvételi elismervényre, előzetesen feljegyzésre került.

5.4. Eladó kijelenti, hogy az általa értékesített építőanyagok megfelelnek a magyar szabványoknak, és azokra forgalmazási engedéllyel rendelkezik.

5.5. Vevő köteles az építőanyagok átvételét követően észlelt minőségi hibákat haladéktalanul, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül az Eladó részére írásban közölni, a hiba körülményei tekintetében részletes, írásban történő tájékoztatást adni és az Eladó részére lehetőséget biztosítani annak kívánság szerinti megtekintésére. Amennyiben Vevő nem biztosítja az Eladó részére a hibás áru megtekintését, úgy az Eladó a hibás teljesítést nem fogadja el.

5.6. Az áru tulajdonjoga az ellenértékének kifizetésével száll át a Vevőre, a vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy a 5.3. pontbeli felelősség átszállásával a Vevő még nem válik az árunak a tulajdonosává.

5.7. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket a megrendelésben és annak visszaigazolásában foglalt határidőnek megfelelően – felhasználási, tárolási lehetőség hiányában, illetve más, eladó érdekkörén kívül felmerülő okból – átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Eladó raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával egyidőben jogosult az áru értékének kiszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolási díj mértéke naponta: a megrendelt áru Vevő által elfogadott árajánlatban szereplő árának 0,5 %-a, de maximum 10 %-a. Eladó a tárolási díj teljes összegét jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni, Vevő felé fennálló tartozásaiba beszámítani.

6. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Az Eladó a teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal állítja ki a Vevő részére a számlát.

6.2. Fizetési határidő a felhasználatlan hitelkerettel rendelkező és az áru értékesítési szerződéssel rendelkező Vevők esetén a számla kiállításától számított 8 nap, amennyiben a felek között nincs más érvényben lévő megállapodás a fizetési határidőre vonatkozólag. A számlához csatolni kell a Vevő által aláírt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt.

6.3. A Vevő köteles a kiszámlázott összeget az Eladónak a számlán feltüntetett bankszámlájára átutalni a számlán szereplő fizetési határidőn belül. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni az Eladó részére.

7. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

7.1. Felek a szerződéseik, megrendelések teljesítése során felmerült jogvitájuk esetére perértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.2. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók. Az Eladó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata az Eladó honlapján megtekinthető.

8. EGYÉB FELTÉTELEK

8.1. Felek közt szerződéses jogviszony az Eladó által adott ajánlat Vevő általi elfogadásával, vagy a Vevő által leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, vagy a felek között megkötött áru értékesítési szerződés aláírásával jön létre.

8.2. Felmondás, illetve szerződéskötéstől való elállás esetén a másik félnek okozott károkat meg kell téríteni. Okozott kárnak kell tekinteni többek között pl. az import fuvarozási költséget, vagy visszaszállítási költséget, raktározási költséget és a megrendeléssel, árumozgatással járó költséget.

8.3. Felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik, melyet rendes felmondással, a másik félhez, tértivevényesen-ajánlott levél útján, 30 naptári napos felmondási határidővel lehet felmondani. Felek kötelesek egymással a felmondási idő alatt elszámolni. Felek a szerződés megkötését követően is kötelesek a piaci magatartáshoz tartani magukat, a másik félről tudomásukra jutott üzleti titkot a szerződés megszűnését követően is megtartani.

8.4. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, a mindenkori hatályos ÁSZF-et az Eladó honlapján megtekinthető. A szerződés rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén mondható fel.

Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, a fizetési kötelezettség határidejének eredménytelen lejártát, a Vevő képviselője vagy Vevő megbízottjának Eladó által kifogásolt magatartását, Eladó felhívására Vevő fizetési kötelezettségének biztosítására nyújtandó biztosíték eredménytelenségét, Vevő pénzügyi adatközlésének megtagadását.

8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak akaratukkal mindenben megegyezik és a szerződés aláírásakor semminemű kényszerhatás alatt nem álltak. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozva nincs.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint mindenben akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen ÁSZF 2021. szeptember 01-től visszavonásig, ill. annak módosításáig (új hatályos ÁSZF az Eladó honlapján történő közzétételéig) van érvényben.