Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Felelősségi nyilatkozat Sto AG

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal felelősséget a közzétett információ aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ezért a szerző minden igényt kizár olyan anyagi vagy eszmei kár megtérítésére, amely a közzétett információ felhasználása vagy fel nem használása, illetve hibás vagy nem teljes információ felhasználása miatt következett be, amennyiben nem bizonyítható a szerző szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozása.

Minden ajánlat visszavonható és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét, vagy a teljes ajánlatot minden külön figyelmeztetés nélkül módosítsa, kiegészítse, részben vagy egészében törölje, illetve a közzétételt időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek
A külső, a szerző felelősségi körén kívül eső internetes oldalakra való direkt vagy indirekt hivatkozásokért („linkek“) a szerző nem felelős, kivéve azt az esetet, amikor a szerző az adott tartalomról tudomással bírt, és számára technikailag lehetséges és tőle elvárható lett volna, hogy a jogellenes tartalmakkal kapcsolatban az oldal használatát megakadályozza.

A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozás elhelyezésének időpontjában a hivatkozott oldalakon semmiféle illegális tartalmat nem lehetett felismerni. A szerzőnek semmiféle befolyása nincs a hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára, vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolja magát minden hivatkozott oldal minden olyan tartalmától, amelyet a hivatkozás elhelyezése után megváltoztattak. Ez érvényes mind a saját internetes ajánlat keretén belül elhelyezett hivatkozásokra, mind pedig a harmadik fél által, a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon tett bejegyzésekre. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, különösen pedig az ezek felhasználása vagy fel nem használása miatt keletkezett károkért kizárólag annak az oldalnak az üzemeltetője a felelős, amelyre a hivatkozás mutat, és nem az, aki a hivatkozással az adott közlésre hivatkozik.  

3. Szerzői jogok és védjegyjogok
A szerző minden publikációnál mindent megtesz a felhasznált grafikák, hanganyagok, video-bejátszások és szövegek szerzői jogainak tiszteletben tartásáért, és arra törekszik, hogy saját maga által előállított vagy szabadon felhasználható grafikákat, hanganyagokat, videó-bejátszásokat és szövegeket használjon fel.

Az internetes ajánlatban közzétett és adott esetben harmadik fél által védett védjegyek valamint esetleges márka- és védjegyei korlátozás nélkül a mindenkori védjegyjogi törvény és az oltalom mindenkori bejegyzett jogosultja által védettek. A puszta említésből nem következik, hogy az adott márkajegy nem védett harmadik fél jogai által! A szerző által készített és közzétett anyagok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hanganyagok, video-bejátszások és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

4. Adatvédelem

Lásd Adatvédelmi nyilatkozat

5. A felelősségi nyilatkozat hatálya
A jelen adatvédelmi nyilatkozatra annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben a szöveg részeiben vagy egyes megfogalmazásaiban nem, már nem vagy nem teljesen felelne meg a hatályos jogszabályoknak, úgy a dokumentum többi része tartalmát és érvényességét tekintve érintetlen marad.