Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Adatkezelési tájékoztató

Sto Építőanyag Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

1./ BEVEZETÉS

2./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

3./ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

3.1./ Sto Építőanyag Kft. IT szolgáltatója

3.2./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

4./ AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4.1./ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

4.2./ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

4.3./ Az érintett jogainak elősegítése

5./ LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

5.1./ TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

5.2./ Általános tájékoztatás a sütikről

5.3./ A sütik fajtái

5.4./ A sütik használata

5.5./ Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

6./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

6.1./. Az érintett jogai röviden összefoglalva

7./ KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

8./ ADATBIZTONSÁG

9./ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

1./ BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A Sto Építőanyag Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Sto Építőanyag Kft. e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A Sto Építőanyag Kft. az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

A jelen tájékoztatást közzé kell tenni a Sto Építőanyag Kft. honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

A Sto Építőanyag Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Jelen tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Sto Építőanyag Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 17.

Cégjegyzékszám: 13 09 079457

Adószám: 10415560-2-13

Honlap: www.sto.hu

telefonszám: +36 24 510 210

e-mail elérhetőség: info.hu@sto.com

ügyvezető: Farkas Pál

adatvédelmi tisztviselő: Zelei Adrienn

elérhetősége: +36 30 933 2747

(a továbbiakban: Társaság)

3./ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

3.1./ A Sto Építőanyag Kft. IT szolgáltatója

A Sto Építőanyag Kft. a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése:

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstr. 1.

D-79780 Stühlingen

Tel.: +49 77 44 57-0

Web: https://www.sto.de

E-mail: infoservice@sto.com

3.2./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a Sto Építőanyag Kft-től megkapják a megrendelt termék, brossúra, tájékoztató anyag kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe), és ennek felhasználásával kiszállítják a megrendelt terméket.

Ezen szolgáltatók belföldi szállítás esetén:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1136 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Cégnév: TEHERBÍRÓ Kft

Székhely: 2335 Taksony, Szent Mihály u. HRSZ.:2761

Adószám: 13691987-2-13

Cégnév: BÍRÓ Zoltán Egyéni vállalkozó

Székhely: 2335 Taksony, Szent Mihály u. HRSZ.:2761

Adószám: 61445723-2-33

Cégnév: Kemencei Istvánné E.V.

Székhely: 2363 Felőpakony, Zrínyi u. 14

Adószám: 50331774-2-33

Cégnév: Kovács Zoltán E.V.

Székhely: 2363 Budapest, Arany János u. 11/A

Adószám: 67039199-2-33

Cégnév: Kalicka József Belföldi és Nemzetközi Árufuvarozó

Székhely: 2317 Szigetcsép, Jókai u. 33

Adószám: 50765546-2-33

Cégnév: Kalicka-Fuvar 20018 Kft.

Székhely: 2316 Tököl, Csép út 140

Adószám: 26495341-2-13

Cégnév: MOVITIA KFT.

Székhely: 5243 Tiszaderzs, Korona u. 9

Adószám: 14572285-2-16

Cégnév: TANDEM PLUSSZ KFT.

Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 270

Adószám: 10665624-2-13

Cégnév: CSALLÓ TRANS BT.

Székhely: 1078 Budapest, Marek József u. 31

Adószám: 28393221-2-42

Cégnév: 24H PARCEL ZRT.

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10

Adószám: 25885062-2-42

Cégnév: KAPONYA ÉS TÁRSA KFT.

Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 38.

Adószám: 13094720-2-02

Cégnév: LION-TRANS KFT

Székhely: 2840 Oroszlány, Tópart utca 7. fsz.3

Adószám: 11631293-2-11

Cégnév: Gopet Trans EOOD

Székhely: 1532 Sofia, Kazichene 7 vega str.

Adószám: BG831689341

Cégnév: E VAN WIJK S.R.L.

Székhely: 407042 Cluj Napoca, Str. Clujului nr 7

Adószám: RO6654810

Szállítók, akik vállalnak helyszínre szállítást is:

Cégnév: EJOT Hungaria Kft

Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3

Adószám: 12168147-2-43

Cégnév: AUSTROTHERM Kft

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75

Adószám: 10489828-2-08

Cégnév: Paroc Polska Sp. z o.o.

Székhely: 62-240 Trzemeszno, Gnieżnieńska 4.

Adószám: PL5261872546

Cégnév: Fischer Hungária Rögzítőrendszereket Forgalmazó Bt.

Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7.

Adószám: 10415560-2-13

Cégnév: MC-Bauchemie Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u 47/a

Adószám: 10959651-2-43

Cégnév: ROCKWOOL Hungary Kft.

Székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Adószám: 10233627-2-19

Cégnév: KNAUF Insulation Kft.

Székhely: 8901 Zalaegerszeg, Alsónemesapáti Ipartelep

Adószám: 10300703-2-20

4./ AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4.1./ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) Amennyiben a Sto Építőanyag Kft. hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap vagy kérdőív szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Sto Építőanyag Kft. internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Sto Építőanyag Kft. nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.2./ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

4.3./ Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

5./ LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

5.1./ TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

5.2./ Általános tájékoztatás a sütikről

5.2.1./ A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

5.2.2./ A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

5.3./ A sütik fajtái:

5.3.1./ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

5.3.2./ Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

5.3.3./ Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

//developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

//support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

5.4./ A sütik használata

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

• Google Chrome: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: //support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: //windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: //support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

5.5./ Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

5.5.1./ A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

• az látogató által használt IP cím,

• a böngésző típusa,

• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

• látogatás időpontja,

• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

5.5.2./ A honlapon alkalmazott sütik

5.5.2.1./ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

5.5.2.2./ Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

5.5.2.3./ Teljesítményt biztosító sütik: Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

6./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

6.1./ Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

7./ Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

A Sto Építőanyag Kft. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen vagy engedéllyel vagy jogos érdek alapján történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. A Sto Építőanyag Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A Sto Építőanyag Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések.

Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

7.1./ Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

1. Vásárlói adatok:

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Az üzletünkben vagy a webáruházakban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait Sto Építőanyag Kft. Pénzügyi Osztálya kezeli

Web: www.sto.hu

Adatfeldolgozás: nincs

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

2. Online tevékenység

weboldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása

Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy hónap

Adattovábbítás jogalapja: az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Adatfeldolgozó: nincs

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

3. Marketing tevékenységek

Promóciók, aktivitások, regisztráció, hírlevél küldés, remarketing, egyéb online marketing tevékenységek

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, mobil telefonszáma, beosztása, érdeklődési köre, melyik rendezvényen kíván részt venni

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

Az adatkezelés célja: az aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

A nyereményjáték esetén a nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett általi engedélyezése esetén – a Sto Építőanyag Kft. saját weboldalán kerül közzétételre.

8./ Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

• a jogosulatlan hozzáférés,

• a megváltoztatás,

• a továbbítás,

• a nyilvánosságra hozatal,

• a törlés vagy megsemmisítés,

• a véletlen megsemmisülés és sérülés,

• az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

• a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

• a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

• a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

• a jogosult számára rendelkezésre álljon,

• hitelessége és hitelesítése biztosított,

• változatlansága igazolható,

legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között:

• a számítástechnikai csalás,

• a kémkedés,

• a számítógépvírusok,

• a spam-ek,

• a hack-ek

• és egyéb támadások ellen.

9./ Jogorvoslati lehetőségek

Ön bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a Bevezetőben feltüntetett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében.

Önnek e körben:

– Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

– Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

– Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

– Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

– Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

– Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

– Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

– Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Sto Építőanyag Kft. Bevezetőben meghatározott elérhetőségein.

a.) tájékoztatás:

Az érintett kérelmére a Sto Építőanyag Kft. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

b.) helyesbítés:

Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

c.) adatok zárolása:

Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Sto Építőanyag Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

d.) adat törlése:

A Sto Építőanyag Kft. a személyes adatot törli, ha:

– kezelése jogellenes,

– az érintett kéri,

– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

e.) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Sto Építőanyag Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (A Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Thököly út 97-101., tel.: (06 1) 273 3999.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Dunaharaszti, 2020.04.01.

Sto Építőanyag Kft.

Farkas Pál

ügyvezető